PhDr. Andrea Gemela Vasilescu, PhD.

Certifikovaný psychoterapeut SPS,
terapeutka, supervízorka

Mám slobodu vidieť a počuť, čo je tu a teraz, namiesto toho, čo by malo byť, čo bolo alebo bude.

Mám slobodu hovoriť, čo si myslím a čo cítim, namiesto toho, čo by som hovoriť mal/mala.

Mám slobodu mať pocit, ktorý mám, namiesto toho, ktorý by som mal/mala mať.

Mám slobodu požiadať o to, čo chcem, namiesto večného čakania na povolenie od ostatných.

Mám slobodu riskovať sám/sama za seba, namiesto toho byť stále v bezpečí a nerozhúpať loď.

„Päť slobôd“ Virgínia Satirová

Získala som doktorát zo sociálnej práce a viac ako 30 rokov sa venujem problematike závislosti, spoluzávislosti a dospelým deťom alkoholikov.

Poskytujem aj supervíziu inštitúciam, pracujúcim s rôznym typom klientely (Mestský úrad, Špecializované zariadenie, Implementačná agentúra, Úrad práce).

Mojou cieľovou skupinou sú aj klienti na ceste k vlastnému sebapoznávaniu, osobnostnému rastu a uzdravovaniu sa. Klientov sprevádzam v procese terapie prostredníctvom sociálneho poradenstva a na základe modelu rastu rodinnej terapie podľa Virgínie Satirovej. Model rastu je zameraný na pomoc klientovi objaviť svoje vlastné zdroje a tým dosiahnuť pozitívnejší a plnohodnotnejší stav bytia v prítomnosti. Poradenstvo a terapiu, ktoré poskytujem, sú tiež zamerané na odhaľovanie, vplyv a terapeutickú prácu s rodinnými pravidlami znižujúcimi sebaúctu.

Poskytujem odbornú pomoc klientom prechádzajúcim životnou krízou, osobnými, vzťahovými a pracovnými ťažkosťami a ako predchádzať vyhoreniu. Ďalej sa zameriavam na podpornú terapiu pre klientov so somatickými ťažkosťami, nízkou sebaúctou, slabými hranicami, nedostatkom sebadôvery, prehnanou starostlivosťou o druhých, preberaním zodpovednosti za iných a hľadaním vlastnej identity.

V roku 2001 som pôsobila v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie s mládežou v centre voľného času. Od roku 2006 som pôsobila aj ako vysokoškolský pedagóg a taktiež poskytujem individuálnu a skupinovú supervíziu pre oblasť sociálnej práce (krízové centrá, charita, úrady práce, detské domovy, domovy sociálnych služieb). Ako terapeutka mám 6 ročné skúsenosti z Resocializačného strediska na Záhorí, kde som sa venovala problematike drogovo závislých klientov a poradenstvu rodinným príslušníkom. V rokoch 2007-2023 som pracovala v Ambulantnom krízovom centre, kde som poskytovala individuálne a skupinové poradenstvo pre závislých a spoluzávislých klientov. Absolvovala som množstvo výcvikov zameraných na sebapoznávanie a viaceré pracovné a vzdelávacie pobyty vo Veľkej Británii, Fínsku a USA.

Som spoluautorkou publikácií:

  • APLIKOVANÁ SOCIÁLNA PATOLÓGIA v sociálnej práci, Andrej Matel, Milan Schavel a kol., VŠZaSP sv. Alžbety, ISBN 978-80-8132-009-5 (spoluautorstvo Vasilescu – kapitola 3 Závislosti), Bratislava 2011
  • VYBRANÉ KAPITOLY Z METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE II., Andrej Mátel, Mária Hardy a kol., VŠZaSP sv. Alžbety, ISBN 978-80-8132-074-3 (spoluautorstvo Vasilescu – kapitoly 3 Skupinová sociálna práca, 4.3 – Metódy a techniky sociálnej práce v terapeutickej komunite), Bratislava 2013

V terapii vychádzam z myšlienok modelu rastu, kde verím, že ľudia môžu naplniť, čo naplniť zamýšľajú, že môžu sami seba používať pozitívnejšie, efektívnejšie a môžu mať viacej možností k väčšej slobode a sile.